Looking for design inspiration?   Browse our curated collections!

Dupa Debil - Artist

Dupa Debil Art

Shop for artwork created by Dupa Debil.

Jestem za¿enowany sytuacj± w TVP, ale moje oczekiwanie wobec ministra skarbu Aleksandra Grada jest jedno - ¿eby pilnowa³ prawa i zgodno¶ci z przepisami.   Bo dla mnie równie z³y bêdzie zarówno obecny namiestnik PiS i SLD, jak i poprzedni namiestnik PiS, LPR i Samoobrony - to jest z³e i to jest z³e.   Tak samo, jak Piotr Farfa³ nie sta³ siê lepszy, przez to, ¿e odci±³ siê od Jaros³awa Kaczyñskiego - t³umaczy³ Donald Tusk. - Niecierpliwi w zdobywaniu mediów publicznych politycy SLD i PiS maj± za z³e ministrowi skarbu, ¿e nie pomaga im w tym zdobywaniu - oceni³.   Pytany o...more
Post on Facebook
Post on Twitter
Post on Pinterest

Joined

2009

Followers

0

Visitors

3,442

Images = 1

Images = 1