Looking for design inspiration?   Browse our curated collections!

Marcin Rubinkowski - Artist

Marcin Rubinkowski Art

Browse art created by Marcin Rubinkowski.

Student Kulturoznawstwa na Uniwersytecie ¦l±skim, grafik z zawodu reklamowy aczkolwiek niespecjalnie praktykuj±cy reklamê... ;) Plastyk± zajmowa³em siê od kiedy pamiêtam.   Niestety pó¼no odkry³em ¿e marzenia s± w ¿yciu wa¿ne... ale lepiej pó¼no ni¿ wcale...   Wyznajê zasadê 'samouczenia siê' oraz uwa¿am ¿e w ¿yciu nigdy nie jest za pó¼no...   Wspó³pracuje przy ro¿norakich projektach...na ró¿norakie potrzeby:) Ostatnio wspó³tworzy³em grê w klimatach fantasy oraz ilustrowa³em podrêcznik dla dzieci ¶rednioszkolnych z francuskiego :P
Post on Facebook
Post on Twitter
Post on Google+
Post on StumbleUpon
Post on Pinterest

Joined

2009

Followers

0

Visitors

0

Images = 0

Marcin Rubinkowski has not uploaded any images.

Images = 0